ما ایده ها را پرورش می دهیم
و چشم انداز موفقیت را با الگویی متمایز، برای استارتاپهای ایرانی ترسیم میکنیم.