خلق ارزش پایدار در اکوسیستم استارتاپی ایران رایزنی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم استارتاپی ایران الگوی نوین تحریک و هدایت سرمایه های راکد و سرگردان مسولیتهای اجتماعی و خیرخواهی مولد

رسالت شرکت زارعان، ارائه الگویی بومی شده برای حمایت، بلوغ و رشد در اکوسیستم استارتاپی در ایران است. سبد راهکارهای شرکت زارعان، پژوهش و دیده بانی، آموزش، خدمات مشاوره کسب و کار از ایده تا جذب سرمایه، رسانه گری علمی و خبری، برگزاری رویدادهای علمی و تجربی و برگزاری تور های بین المللی برای فعالان اکوسیستم کارآفرینی در ایران است.